Želim si, da bi vsi prepoznali pomen RTV prispevka

objavil Glasno3 dne 21.08.2018

Spoštovani!

Po oddaji Intervju, kjer je voditelj dr. Jože Možina gostil dr. Jožeta Dežmana, sem prejel zelo veliko pisem, e-sporočil in odprtih pisem s podobno vsebino. Ker se ne morem odzvati na vsakega posebej, bom skušal odgovoriti na večino vprašanj in navedb iz pisem. Večini je skupno, da naj vodstvo RTV Slovenija zaščiti dr. Jožeta Možino, oziroma, da ga nismo zaščitili dovolj, da so oddaje, ki jih pripravlja, zanimive in odpirajo teme, ki naj bi bile zamolčane, in da naj se oddaja Pričevalci ne ukine. Drugi pa so mnenja, da takšna oddaja sploh ne bi smela imeti mesta v programih RTV Slovenija.

Da bi razumeli moja že do sedaj posredovana stališča, je treba opozoriti na nekaj dejstev, ki očitno niso dovolj splošno znana. Javne radiotelevizije imajo več nalog, ena najpomembnejših pa je celovito obveščanje javnosti na način, ki ne razdvaja. Da lahko javne radiotelevizije to svojo funkcijo opravljajo tako, da se temu cilju čim bolj približajo, morajo slediti določenim pravilom delovanja. Novinarji oziroma uredniki imajo namreč svoja prepričanja, vendar tudi na drugih javnih radiotelevizijah veljajo pravila, da morajo, ko nastopajo pred kamero ali pripravljajo oddaje, podajati stvari kar se da nevtralno, saj lahko le tako zagotovijo verodostojnost. S tem se izognejo, da bi z morebitnimi nepopolnimi ali tendenciozno podanimi informacijami vzbujali nepotrebne napetosti. Načelo politične uravnoteženosti imamo celo zapisano v zakonu. Že večkrat sem povedal, da moramo stremeti predvsem k temu, da podajamo informacije točno in celovito, to, da so preverjene in temeljijo na dejstvih, pa je tako in tako jasno.

RTV Slovenija ima način delovanja formalno urejen v dveh dokumentih: Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija (v nadaljevanju »poklicna merila«) in v Programskih standardih (v nadaljevanju »standardih«). Prva je sprejel Programski svet leta 2000, druga 2006. Oba še danes veljavna dokumenta moramo upoštevati vsi. Pomemben je predvsem prvi akt, saj novinarjem javne radiotelevizije postavlja strokovna pravila glede poročanja na način, da se zadosti poslanstvu javnega zavoda. Poklicna merila so do danes ostala nespremenjena, torej tudi v mandatu dr. Grande in dr. Štularja, kar je razumljivo, saj gre za splošno priznane poklicne in civilizacijske norme. Standarde pa je sprejel programski svet pod vodstvom dr. Grande. Res pa so danes že nekoliko zastarela, saj ob njihovem nastanku še ni bilo socialnih omrežij. Prav zato pripravljamo dopolnitve oziroma priporočila za ravnanje in komunikacijo zaposlenih na omenjenih platformah. Ob upoštevanju vseh teh pravil se verjetno nikomur ne zdi sporno, da v oddajah RTV Slovenija dosledno preprečujemo žalitve, smešenje in vse druge oblike poseganja v integriteto ljudi. To pomeni, da se verjetno vsi strinjamo, da gostje v oddajah TV Slovenija svojih kolegov ne smejo poimenovati z »obrtno in tudi sicer rahlo zaplankanimi kruhoborci«, »zgodovinopisno sramoto«, »zgodovinskimi resničarji« … oziroma, da so »del brezupne patologije«.

Zelo verjetno se tudi strinjamo, da je izjave, da je bila v Sloveniji prisotna kolaboracija z Italijani in Nemci, nerodno opredeliti za »slaboumne« in »praktično odveč«. Prav tako je nedopustno del politike in medijev ter veterane opredeliti kot »družbo norcev«, ki trpijo za »cerebralno paralizo« in »emocionalno invalidnostjo«, ki bi lahko ustanovili »zvezo norcev, namesto kakšnega drugega gojitelja vrednot«.

Oddaja Intervju je namenjena predstavitvi osebnosti in ne polemičnim tematikam. Izbor žanra intervjuja (kjer imamo le enega sogovorca) pa za podajanje vsebin, o katerih ne med strokovnjaki ne v družbi ni enotnih pogledov, ni bil pravilen. To jasno izhaja tudi iz opredelitve te oblike oddaje v poklicnih merilih.

Pišete mi, da naj zaščitim dr. Možino pred pritiski, predvsem Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Menim, da to ni bil pritisk na dr. Možino, saj so bili protesti in pritožbe, da mu moram kot generalni direktor preprečiti vodenje in ukiniti oddajo Pričevalci, naslovljeni name. Dejstvo je, da nisva ne jaz ne odgovorna urednica sprejela nobenih ukrepov proti dr. Možini. Kot generalni direktor dopuščam različna mnenja, ne podlegam pa nobenim pritiskom.

Skrbeti moram za delovanje javne RTV Slovenija, kot je določeno z zakonom, pristojnosti nadzora ima Državni zbor RS, predvsem pa od njega imenovan Programski svet. Ta določa programske zasnove in spremlja njihovo uresničevanje. Na osnovi pripomb in predlogov gledalcev in poslušalcev lahko generalnemu direktorju predlaga spremembe, ki morajo biti uvedene v programih. Iz tega izhaja, da bi se lahko zaradi zapisanega oziroma izrečenega zgolj vodstvo počutilo ogroženo.

Posredovana sporočila zaskrbljenosti in podpore tako doživljam kot zahtevo za zaščito »že v naprej«, da ne jaz ne Programski svet ne bi kakorkoli ogrozila dela dr. Možine! Oddaja Pričevalci je predvidena tudi za prihodnje leto, ali bo dr. Možina tudi v naprej vodil Intervju, pa je odvisno od urednice oddaje in odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija. Seveda pa mora tudi dr. Možina voditi intervjuje v skladu z uredniško zasnovo in načeli javne RTV Slovenija, brez podobnih napak, kot so v intervjuju z dr. Dežmanom nesporno bile. O tem govori tudi poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. Takšno stališče bom zagovarjal na Programskem svetu in upam, da bom dobil podporo.

Večkrat sem že poudaril, da se bomo o problematiki predvojne, vojne in povojne vsebine še ukvarjali, vendar s strpnostjo do različno mislečih, s podajanjem argumentov, stališč in obrazložitev. Vsem piscem se zahvaljujem za njihov trud in ob tem zagotavljam, da je cilj mojega delovanja javna RTV Slovenija v najboljšem pomenu besede.

Želim si tudi, da bi vsi prepoznali pomen RTV prispevka kot finančne osnove za delovanje javnega servisa, ki nam zagotavlja politično neodvisnost in predstavlja osnovni pogoj za nemoteno delovanje.

S spoštovanjem!

Generalni direktor RTV Slovenija
Igor Kadunc